Бокоп Боровец

Бокоп ДОО с.Боровец Струга е фирма која се занимава со изведба на сите видови градежни работи од нискоградба и високоградба. Со преставништво(канцеларија)  во Охрид на ул. Туристичка зграда Ремис.бр.114 стан Д Тел/факс 046/260/140, претставништво во с.Боровец.

Правна форма

Друштвото е основано во 2003 година од страна на основачите:Селимоски Ѓуладин, Исоски Нејат, Селимоски Фикрет,а во наредните неколку години се промовира во една од водечките фирми во Република Македонија.Капиталот на друштвото е 100% приватен.Бокоп Доо е лиценцирана градежна фирма за изведувач на градби од прва, втора категорија (лиценца Б) и изведувач на градби од трета категорија (лиценца Ц),исто така ги има спроведено ISO 9001:2008, и ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007  Стандарди. Бокоп Доо е компанија која целосно е посветена на квалитетот како систем на работата и истиот е од големо значење и е на највисоко ниво.

Вработени

За да можеме успешно, квалитетно и навремено да ги извршуваме работните задачи во друштвото имаме 32 вработени, од кои:

-12% Се со висока спрема

-40% Се со средна спрема

-38% Се Високо квалификувани работници

-10% Се некваливикувани работници

Благодарение на тимското,квалитено,и еснаф  работење успеавме да ги задоволиме во целост барањата на нашите клиенти.

 
Референтна листа
НАСЕЛЕНО МЕСТО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА:
ИНВЕСТИТОР ГОД. НА ИЗВЕДБА
с.Велгошти
општина Охрид
Изградба на потпорен ѕид на патот од с.Велгошти до црква св.Никола
општина Охрид 2010
с.Трпејца
општина Охрид
Изградба на резервоар за с.Трпејца општина Охрид 2009
с.Мраморец
општина Дебарца
Изградба на водовод за с.Мраморец општина Дебарца
ц.Белчишта
2009
Оздолени
општина Дебарца
Изградба на комора и каптажа за водовод општина Дебарца 2009
Охрид Фасада и замена на прозори на Спортска сала на Гимназија  Општина Охрид 2011
с.Горенци
општина Дебарца
Изградба на резервоар за водоснабдување општина Дебарца 2009
Охрид Изградба на мал мост на река Грашница (три исти моста) Општина Охрид 2012
Охрид Фекална канализација на ул.Сирма Војвода-Момчило Јорданоски крак МВ Општина Охрид 2012
Охрид Зацевување на Бејбунарска река Општина Охрид 2012
Плаќе Изградба на каптажа општина Дебарца
2010
с.Боровец
општина Струга
Изградба на водовод "ЧРВЕНА"
Фонд за води на Р.М. и М.С. Боровец 2007
с.Грко Поле општина Дебарца Изградба на мост општина Дебарца 2010
с.Лешани општина Дебарца Изградба на атмосферски канал општина Дебарца 2010
с.Белчишта-Дебрца Изградба на фонтана Општина Дебрца 2012
с.Лескоец општина Охрид Изградба на резервоар за водоснабдување Проаква-Охрид 2010
Охрид Уредување на речно корито на река Грашница 1 фаза Фонд на водите на Р.М 2009
Охрид Санација на Џамија Хаџи Хамза Н.У Завод  за заштита на културата и спомениците

2010

Охрид Изградба на бранобран за Ц.С.Канео-Охрид ЈП Нискоградба Охрид 2011
Охрид-с.Трпејца Изведување на потисен цевковод од ППС до резервоар МЈП Проаква Струга 2010
Охрид Избрадба на Бензинска пумпна станица Лукоил тип 147 м2 Трансоил Мн Штип 2012
Охрид Изведување на високо квалитетен под во индустриска хала Печатница „Коста Абраш“ 2011
Охрид-с.Велгошти Изградба на отворен анфитеатар Општина Охрид 2010
Требеништа-Дебрца Санација на кров,тавани и дел од источниот ѕид во ПУ Требеништа О.У Дебрца - с.Белчишта 2012
Охрид Доградба на објектот во кој е сместен компјутерскиот томограф ЈЗУ Општа Болница Охрид 2011-2012

 

 
Мени